Urheiluopistosäätiön säännöt

1 §

Säätiön nimi on Urheiluopistosäätiö sr ja sen kotipaikka on Helsingin
kaupunki.

2 §

Säätiön tarkoituksena on tukea urheilu- ja liikuntakasvatusta Suomessa.

3 §

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan

1. jakamalla apurahoja ja palkintoja urheilijoille, valmentajille sekä
urheilu- ja liikuntakasvatustyötä tekeville yhdistyksille ja vastaaville,

2. hankkimalla käyttöönsä tai omistukseensa taikka ylläpitämällä
kiinteistöjä ja laitoksia, joita käytetään urheilu- ja liikuntakasvatustyössä,

3. edistämällä urheilu- ja liikuntakasvatustyötä välittömästi tai
välillisesti palvelevaa julkaisu-, kasvatus-, koulutus- ja tutkimustyötä,

4. edistämällä urheilu- ja liikuntakasvatukseen liittyvää
yhteiskunnallista keskustelua sekä

5. harjoittamalla tai tukemalla muuta säätiön tarkoitusta toteuttavaa toimintaa.

4 §

Säätiön peruspääoma on määrältään 1.345,50 euroa.

5 §

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia säätiön tarkoituksen tukemiseen sekä kartuttamaan omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla.

Omaisuutta säätiölle luovutettaessa voidaan tarkemmin määrätä sen
käyttötarkoituksesta, kuitenkin aina säätiön sääntöjen puitteissa.

Säätiön varoja hoidetaan suunnitelmallisesti.

6 §

Säätiön toimielimiä ovat hallitus ja toimitusjohtaja.

Säätiöllä on lisäksi valtuuskunta.

7 §

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu vähintään 10 ja enintään 30 jäsentä.
Valtuuskunnan jäsenten tulee edustaa urheilupiirejä eri puolilta maata sekä
työväen sivistyksellisessä, taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa
sekä ammattiyhdistysliikkeessä hankittua osaamista ja kokemusta.

Jäsenyys valtuuskunnassa lakkaa jäsenen oman eronpyynnön johdosta tai
sen kalenterivuoden lopussa, jolloin jäsen täyttää 80 vuotta. Tämä ikäraja
koskee kuitenkin vain jäseniä, jotka on valittu tehtäväänsä 1.4.2008 jälkeen.

Säätiön hallituksen jäsen tai säätiön toimitusjohtaja ei voi olla
valtuuskunnan jäsen. Heillä on kuitenkin läsnäolo- ja puheoikeus valtuuskunnan kokouksissa.

8 §

Säätiön valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet
valtuuskunnan valituista jäsenistä on kokouksessa saapuvilla.

Valtuuskunta kokoontuu valtuuskunnan puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan koolle kutsumana.

Asiat ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä, ellei säätiön
säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä valtuuskunnan jäsenille
kirjallisesti, sähköpostitse tai muuten todisteellisesti vähintään kaksi
viikkoa ennen kokousta.

9 §

Säätiön valtuuskunnan vuosikokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun
mennessä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään hallituksen laatima edellisen tilikauden toimintakertomus,
tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus,

2. päätetään säätiön valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä,

3. valitaan tarvittaessa jäsenet säätiön valtuuskuntaan,

4. valitaan tarvittaessa säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja,

5. päätetään säätiön hallituksen jäsenten lukumäärästä,

6. valitaan tarvittaessa jäsenet säätiön hallitukseen,

7. valitaan säätiölle tilintarkastaja ja tarvittaessa tälle
varatilintarkastaja sekä

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus.

11 §

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän
(7) jäsentä, joista hallitus valitsee keskuudestaan yhden puheenjohtajaksi ja
yhden varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa säätiön valtuuskunnan
vuosikokouksesta ja päättyy kolmannen valintaa seuraavan vuosikokouksen
päättyessä.

Hallituksen jäseneksi ei voida valita 75 vuotta täyttänyttä henkilöä.

Hallituksen on vuosittain toukokuun 15. päivään mennessä pidettävässä
hallituksen vuosikokouksessa vahvistettava säätiön tilinpäätös ja
toimintakertomus.

Hallituksen on joulukuun loppuun mennessä vahvistettava
toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.

12 §

Säätiön hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille
kirjallisesti sähköpostitse tai muuten todisteellisesti viimeistään seitsemän
päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet valituista
jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä, ellei
voimassa olevasta laista tai säätiön säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua ja hallituksen
päätösten täytäntöönpanoa varten valiokuntia.

13 §

Säätiön hallituksen ja valtuuskunnan jäsenet ovat oikeutetut säätiön
toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen tavanomaiseen palkkioon
toiminnastaan. Palkkioista päättää säätiön hallitus. Tilintarkastajan tulee
tarkastuskertomuksessaan antaa lausunto palkkioiden tavanomaisuudesta.

14 §

Säätiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsemisesta, erottamisesta ja
toimisuhteen ehdoista päättää hallitus.

15 §

Säätiön hallituksen on vahvistettava itselleen työjärjestys, jossa
kuvataan hallituksen keskeiset tehtävät, ja työnjako sekä ratkaisuvalta
hallituksen ja toimitusjohtajan sekä asetettujen valiokuntien välillä sekä
hallituksen työskentelyn periaatteet sekä muut säätiön hyvän hallinnoinnin
kannalta tarpeelliset asiat.

16 §

Säätiön hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla on oikeus
edustaa säätiötä. Lisäksi hallitus voi antaa oikeuden edustaa säätiötä
jäsenelleen tai muulle nimetylle henkilölle. Säätiötä edustaa aina kaksi
edustamiseen oikeutettua henkilöä yhdessä.

17 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Valtuuskunnan tulee valita säätiön tilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö tai yksi tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin tai
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai keskuskauppakamarin tai
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

18 §

Säätiön sääntöjen muuttaminen edellyttää valtuuskunnan suostumusta.

19 §

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, käytetään säätiön jäljelle
jääneet varat säätiön sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen. Säätiön
purkautuessa päätöksen varojen käyttämisestä tekee säätiön hallitus.

Säännöt rekisteröity patentti- ja rekisterihallituksessa 30.5.2016